Publikacije

PUBLIKACIJE

Gender Equality Strategy 2016-2019 (SRH Serbia) - Strategija za rodnu ravnopravnost kreirana je prvenstveno za interne potrebe SRH Srbije, sa ciljem promovisanja i ostvarivanja punog poštovanja ljudskih prava, sa posebnim akcentom na poštovanju prava osoba iz marginalizovanih grupa, i rodne ravnopravnosti u samoj organizaciji, ali i kao skup neupitnih vrednosti i principa u posvećenosti i radu zaposlenih, terenskih radnika i volontera SRH Srbije. U razvijanju Strategije učestvovale su i ekspertkinje iz oblasti roda, rodnih pitanja i prava, Ljiljana Lončar i prof. dr Jelisaveta Blagojević. 

SRH Srbija želi da podeli ovaj dokument sa saradnicima i saradnicama iz nevladinog sektora, aktivistima i aktivistkinjama koji su aktivni u oblasti ljudskih prava, sa ciljem zajedničkog doprinosa integrisanju i poštovanju principa rodne ravnopravnosti u društvu.

 

Priručnik za terenski rad u oblasti reproduktivnog zdravlja i prava u humanitarnim krizama - Publikacija je nastala u okviru Regionalnog projekta nemačko-srpske saradnje, koji sprovodi Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u Srbiji.

 

SOCIAL VULNERABILITY AND AGING THROUGH THE LENCE OF HUMAN RIGHTS OF ELDERLY POPULATION - This report addresses matters related to human dignity (Article 1), a right to life (Article 2), a right to education (Article 14), equality before the law (Article 20), the principle of non-discrimination (Article 21), health care (Article 35) and a right to an efective remedy and to a fair trial (Article 47) falling under the Titles I ‘Dignity’, II ‘Freedoms’, III ‘Equality’, IV ‘Solidarity’ and VI ‘Justice’ of the Charter of Fundamental Rights of the European Union. 

BEZBEDAN ABORTUS: TEHNIČKI I REGULATORNI PRIRUČNIK ZA ZDRAVSTVENE SISTEME - Teme: 1. Abortus, indukovan - metode; 2. Abortus, indukovan - standardi; 3. Prenatalna nega - organizovanje i administriranje; 4. Prenatalna nega - standardi; 5. Briga o majci; 6. Zdravstvene politike; 7. Uputstva.

MAPPING POLITICAL CONTEXT - ADVANCING REPRODUCTIVE HEALTH AND RIGHTS - Pregled značajnijih političkih i socijalnih faktora, institucija i zakona u Republici Srbiji relevantnih za javno zagovaranje na polju reproduktivnog zdravlja i prava. 

GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2014. - Pogledajte i preuzmite sve o našim aktivnostima u 2014. godini

ULOGA ČLANOVA PARLAMENTA U PREVENCIJI RAKA GRLIĆA MATERICE - Priručnik

STATUT PARLAMENTARNE GRUPE ZA REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE, RODNA PITANJA I HIV

SRH SERBIA HUMAN RESOURCE MANUAL - Sve procedure na jednom mestu

PROCENA KVALITETA DOSTUPNIH USLUGA NA POLJU PLANIRANJA PORODICE U REPUBLICI SRBIJI - Istraživanje

 

VIDEO KLIPOVI:

DVE MALE DEVOJČICE (verzija na srpskom jeziku sa znakovnim jezikom) - Panevropska kampanja protiv trgovine ljudima

 

DUJ CIKNE ČAJA/DVE MALE DEVOJČICE (verzija na ROMSKOM jeziku sa znakovnim jezikom) - Panevropska kampanja protiv trgovine ljudima